Aster archiwum 2019

<<< POWRÓT do strony głównej "Aster"


SPRAWOZDANIE
z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 2019

11 maja 2019 roku odbyło się w naszym ogrodzie Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. W oczekiwaniu na drugi termin uczestnicy zebrania zostali zapoznani z  przyjętym przez KR PZD „Otwartym programem nowoczesnego zagospodarowania i wykorzystania działek”, mającym na celu zahamowanie niekorzystnych tendencji zmierzających do wyłącznie rekreacyjnego sposobu wykorzystania działek. Omówione zostały zmiany w Regulaminie ROD oraz sprawy związane z ochroną roślin przed chorobami i szkodnikami.

Otwierając zebranie prezes Jan Płoński podziękował członkom ustępującego zarządu za  zaangażowanie w rozwiązywaniu spraw ogrodu, oraz działkowcom za współpracę z zarządem. W imieniu działkowców i zarządu podziękował kol. Michałowi Leończukowi, który ze względu na stan zdrowia przekazał swoja działkę, za wzorowe wypełnianie obowiązków na różnych stanowiskach w organach statutowych ogrodu przez ponad 30 lat i był organizatorem Społecznej Służby Instruktorskiej w ogrodzie. Uroczystą laudację od „braci działkowej” odczytał i przekazał kol. Leończukowi wiceprezes Stefan Grodzki.

Podsumowując minioną  4-cio letnią kadencję prezes Jan Płoński podkreślił, że działania Zarządu  w znacznej mierze wynikały z zadań określonych w programach KR PZD pn.: „ROD XXI wieku” i „Program Społecznego Rozwoju ROD”, mających na celu przyspieszenie technicznego rozwoju infrastruktury ogrodu.  Efekt ich realizacji to między innymi:
-  modernizacja sieci wodociągowej - koszt inwestycji prawie 50 tys. zł. Na realizację tego przedsięwzięcia otrzymaliśmy  dotację z Okręgowego Zarządu PZD w wys. 10 tys. zł otrzymanej z OZP oraz wzięliśmy pożyczkę z funduszu zapomogowego KR PZD w wys. 30 tys. zł;
- zakup i montaż urządzeń monitoringu ogrodu;
- wymiana tablic ogłoszeniowych;
- instalacja oświetlenia bram wjazdowych;
- dostosowanie pomieszczeń biura do wymogów RODO;
- remont bramy głównej ogrodu i przyległych elementów ogrodzenia;
- przebudowa układu pomiarowego ujęcia wody.

Ponadto wykonano szereg prac konserwacyjno-naprawczych na placu ogólnym, Alei Głównej,  parkingach i w budynkach ogrodu.

Za upowszechnianie idei otwartego ogrodu w społeczeństwie lokalnym zostaliśmy wyróżnieni pucharem prezesa Zarządu Okręgowego Podlaskiego PZDW minionym okresie uczestniczące w konkursach okręgowych działki uzyskiwały wysokie oceny. I tak:
- W 2015 oku działka nr 57 zajęła I miejsce w okręgu w kategorii „Wzorowa działka 2015” a działka nr 28 została wyróżniona w kategorii w kategorii „Najpiękniejsza działka 2015 roku".
- W 2016 r działka nr 31 zajęła II miejsce w konkursie okręgowym „najpiękniejsza działka 2016 roku, a  działka 57 zajęła 3 miejsce w kraju w konkursie miesięcznika „Działkowiec”.
- W 2018 r działka nr 48 zwyciężyła w konkursie „ Najpiękniejsza Działka 2018 r.” a nasz ogród zajął pierwsze miejsce w konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy 2018 r.”.

Szczególnie uroczyście obchodzimy w naszym ogrodzie Dzień Działkowca, w którym oprócz działkowców i ich gości uczestniczą również  emeryci z Koła SEiRP i Klubu Seniora w Łomży. Szczególny charakter miały obchody Dni Działkowca w 2018 r. kiedy to w naszym ogrodzie miały miejsce okręgowe obchody tego święta.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie zaaprobowało dokumenty sprawozdawcze za 2018 rok i okres kadencji oraz udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi.

INFORMACJA FINANSOWA DOTYCZĄCA PROWADZENIA ROD "ASTER" ZA 2018 rok

W wyniku wyborów wybrano 8-mio osobowy zarząd  ogrodu i 3 osobową komisję rewizyjną. 
Perezem ogrodu ponownie został Jan Płoński.


Skład nowych organów statutowych ogrodu znajduje się na stronie głównej ROD "Aster".

 

 

 KOMUNIKAT
Zarządu ROD ASTER w Łomży z dnia 19.06.2020 r.
w sprawie zaliczkowych opłat ogrodowych za rok 2020


logowanie do poczty
booked.net