Komunikaty ROD "Jakuba Wagi"

<<< POWRÓT do strony głównej "Jakuba Wagi"
KLAUZULA RODO DOT. MONITORINGU WIZYJNEGO

KOMUNIKAT
w sprawie odczytów wodomierzy

UWAGA DZIAŁKOWCY!

Odczyty wodomierzy i sprawdzanie ich sprawności odbędą się w dniu
02.10.2021 r. (sobota) w godz. 9:00-13:00


Oczekujemy od Państwa:

- obecności na działce podczas odczytu, bądź umożliwienia wejścia na działkę /pozostawienia otwartej furtki/;
- w wyjątkowych przypadkach, usprawiedliwionej nieobecności, prosimy o podanie do Zarządu Ogrodu następującej informacji: nr działki, stan wodomierza i potwierdzenie własnoręcznym podpisem prawidłowego działania wodomierza i sieci. Można dostarczyć zdjęcie stanu wodomierza zrobione telefonem.

Działkowcom, którzy nie umożliwią dokonania odczytu wodomierza, zgodnie z uchwałą nr 13/2017 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z 6 maja 2017 roku w sprawie zasad korzystania z wodociągu ogrodowego, opłata za zużytą wodę zostanie naliczona ryczałtowo.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
z dnia 17 czerwca 2021 roku

Informujemy, że w zakładce naszego ogrodu "pliki do pobrania" umieszczono Uchwałę Nr 31/2021 z dnia 15.06.2021 r. Zarządu ROD im. Jakuba Wagi w sprawie określenia organizacji wjazdu osób niepełnosprawnych na teren ogrodu. Poniżej link do Uchwały.

LINK DO UCHWAŁY

KOMUNIKAT
z dnia 15 czerwca 2021 roku
o przeglądach gospodarczych działek

W dniach 21-26.06.2021 r. zostanie przeprowadzony przegląd stanu zagospodarowania działek i przyległych do nich alejek.

Komisje przeprowadzające przegląd będą pracować w dniu 21 i 25.06.2021 roku po godzinie 16:00 natomiast w dniu 26.06.2021 r. po godzinie 10:00. Komisje sprawdzą stan zagospodarowania działek i użytkowanie ich zgodnie z Regulaminem ROD. Między innymi kontrolowane będzie:

Czy na ogrodzeniach nie montuje się drutu kolczastego;
Czy tabliczki z numerami działek są widoczne z alejki;
Czy drzewa i krzewy nie wystają z działek na alejki ogrodowe;
Czy są koszone alejki przylegające do działek - do polowy alejki, gdy działki przylegają po obu stronach alejki oraz na całej szerokości alejki, gdy do alejki przylegają działki z jednej strony;
Czy drzewa znajdujące są pielęgnowane – np. czy są usuwane stare spróchniałe konary, przerastające na sąsiednie działki gałęzie, itp.;
Czy drzewa i krzewy ozdobne (w tym iglaki) nie przekraczają dopuszczalnej wysokość tj. 3m;
Czy na każdej działce urządzony jest kompostownik.

W związku z powyższym Zarząd ROD zwraca się z prośbą o obecność Państwa na działkach w trakcie przeglądu (w miarę możliwości), jak i o pilne podjęcie działań ze strony użytkowników działek, aby doprowadzenie ich do stanu zgodnego z zapisami Regulaminu ROD.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

UWAGA!

W czasie opadów deszczu oraz do czasu gdy stan alejek będzie pozwalał na wjazd samochodem brama wjazdowa na teren ogrodu będzie zamknięta – dotyczy to również osób z niepełnosprawnością ruchową.

Przyczyną zamykania bramy w czasie opadów deszczu jest uszkadzanie przez pojazdy samochodowe sieci wodociągowej i elektrycznej znajdującej się w alejkach ogrodowych oraz niszczenie nawierzchni alejek przez pojazdy.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Od dnia 5 maja 2021 roku biuro ROD będzie czynne w środy w godz. 15:00-17:00 oraz soboty w godz. 10:00-12:00.

Ze względu na epidemię, kontakty i załatwianie spraw należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Brama wjazdowa będzie otwarta w środy w godz. 15:00-17:00 i w soboty w godz. 10:00-12:00.

W trakcie pracy biura może maksymalnie przebywać w nim dwóch działkowców/interesantów.

W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki należy kontaktować się pod funkcjonującymi do tej pory numerami telefonów, tj. 509-827-401 – Prezes Zarządu, 509-439-212 – Gospodarz Ogrodu oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: jakubawagi@rod.lomza.pl
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
o utworzeniu grupy dyskusyjnej na portalu społecznościowym Facebook
pod nazwą ROD im. Jakuba Wagi w Łomży

Informujemy, że na portalu społecznościowym Facebook została utworzona grupa dyskusyjna (forum) pod nazwą ROD im. Jakub Wagi w Łomży w celu prowadzenia konwersacji z działkowcami i sympatykami ROD oraz zamieszczania bieżących informacji dot. naszych ogrodów. Grupa dostępna jest pod poniższym linkiem.

W celu dołączenia do grupy, należy posiadać konto na FB, następnie po wyszukaniu grupy trzeba kliknąć "dołącz do grupy". Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili można grupę opuścić klikając „opuść grupę”.

Zachęcamy szczególnie naszych działowców do dołączenia do grupy na FB ROD im. Jakuba Wagi w Łomży.


LINK DO GRUPY
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
w sprawie opłat za wywóz odpadów komunalnych
obowiązujących od 1 lutego 2021 roku

W związku z zamieszczoną poniżej informacją MPGKiM zakładu budżetowego w Łomży w sprawie opłat za wywóz odpadów komunalnych informujemy, że od dnia 1 lutego 2021 roku cena za wywóz śmieci komunalnych zmieszanych zostanie podwyższona o 44% (tj. z 85 zł na 122 zł za pojemnik).

Dotychczasowy odbiór odpadów segregowanych (plastik, papier i szkło), który odbywał się bez opłaty, wyniesie 61 zł za pojemnik.


W związku z powyższym apelujemy do wszystkich działkowców o maksymalne kompostowanie odpadów oraz zgniatanie wyrzucanych odpadów takich jak plastik, papier i szkło. Należy liczyć się ze znaczną podwyżką opłat od działki za wywóz śmieci.

LINK do informacji MPGKiM
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
w sprawie wyłożenia do wglądu
Rejestru Członków Polskiego Związku Działkowców 

W dniach 17.10.2020 – 28.10.2020 roku zostanie wyłożony do wglądu Rejestr Członków Polskiego Związku Działkowców użytkujących działki w ROD im. Jakuba Wagi w Łomży. Rejestr będzie udostępniony do wglądu w trakcie dyżurów członków Zarządu ROD (w okresie kwiecień - październik: środa godz. 15.00 – 17.00 i sobota 10.00 – 12.00) w biurze przy ul. Szosa do Mężenina 9 w Łomży.

Każdy działkowiec może sprawdzić, czy jest ujęty w rejestrze członków PZD oraz czy dane tam zamieszczone są aktualne.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMPOSTOWANIE JEST OBOWIĄZKOWE!

Dojrzały kompost jest najlepszym jakościowo nawozem ze wszystkich jakie są dostępne dla działkowców. 
Co kompostujemy? 
● skoszona trawa, chwasty; 
● resztki kuchenne: fusy z kawy, herbaty, skorupki jajek, obierki owoców i warzyw krajowych; 
● rozdrobnione gałęzie, trociny, sucha trawa, suche liście - są bardzo ważnym składnikiem kompostu - nie może ich zabraknąć! 
Czego nie wrzucamy do kompostu? 
● mięso, kości, owoce cytrusowe; 
● brązowe liście pomidora i ziemniaka; 
● gnijące owoce, warzywa. Raz w miesiącu przemieszaj kompost widłami - napowietrzenie przyspieszy rozkład i objętość pryzmy będzie się zmniejszać. Kompost musi być stale wilgotny - nie może przeschnąć.

OGŁOSZENIE
dot. hodowli przez niektórych działkowców kur, królików i gołębi
w ROD 
im. Jakuba Wagi w Łomży

W tygodniku KONTAKTY nr 34 z dnia 23.08.2020 r. ukazał się list działkowców naszego ogrodu w którym poruszono kwestię hodowli przez niektórych działkowców kur, królików i gołębi na swoich działkach.

Zgodnie z Uchwalą nr 15/2018 z dnia 19.04.2018 r. Zarządu ROD dopuszcza się hodowlę kur i królików na działkach w ilości maksymalnie po 5 szt. Pomieszczenia lub urządzenia do hodowli powinny stanowić integralną część altany i znajdować się minimum 3m od granicy działki. Sprawa hodowli gołębi nie została dotychczas uregulowana i leży w kompetencji walnego zebrania ROD. W 2021 roku Zarząd ROD przedstawi na walnym zebraniu rozstrzygnięcie możliwości hodowli gołębi na działkach.

Zarząd ROD zwraca się z apelem do działkowców hodujących kury i króliki o dostosowanie się do obowiązujących uregulowań w tym zakresie (odległość pomieszczeń minimum 3m od granicy działki, max. 5 szt.) oraz zachowanie odpowiednich warunków higienicznych i sanitarnych – bieżące usuwanie odchodów i składowanie w zamkniętych pojemnikach lub zakopywanie w gruncie. Hodowców gołębi prosimy o ograniczenie ilości hodowanych gołębi (lub likwidację hodowli) do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii przez walne zebranie ROD.

LINK do skanu artykułu
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

INFORMACJA
dot. przeprowadzenia przeglądów gospodarczych działek
w lipcu 2020 roku
w ROD 
im. Jakuba Wagi w Łomży

W miesiącu lipcu 2020 roku został przeprowadzony przegląd stanu zagospodarowania działek i przyległych do nich alejek.

Komisje przeprowadzające przegląd stwierdziły następujące naruszenia Regulaminu ROD przez użytkowników działek:
- Montowanie na ogrodzeniach drutu kolczastego;
- Brak lub niewidoczne tabliczki z numerami działek;
- Wystające gałęzie drzew i krzewów na alejki ogrodowe;
- Nasadzenia roślin na alejkach;
- Nie koszone alejki przylegające do działek, do polowy alejki gdy działki przylegają po obu stronach alejki oraz na całej szerokości alejki, gdy do alejki przylegają działki z jednej strony;
- Nie pielęgnowane drzewa – stare spróchniałe konary, przerastające na sąsiednie działki gałęzie, itp.;
- Drzewa i krzewy ozdobne (w tym iglaki) przekraczają dopuszczalną wysokość tj. 3m;
- Nie pielęgnowane żywopłoty przerastające na alejki i przekraczające dopuszczalną wysokość – max 1 m;
- Przypadki bałaganu na niektórych działkach (nie koszona trawa, chwasty, drzewa nieprześwietlane, przetrzymywanie zbędnych rzeczy na działce, itp.);

W związku z powyższym Zarząd ROD zwraca się z prośbą o pilne podjęcie działań ze strony użytkowników działek i doprowadzenie ich do stanu zgodnego z zapisami Regulaminu ROD.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
w sprawie podjętych Uchwał
dot. zasad korzystania z energii elektrycznej oraz wodociągu
w ROD 
im. Jakuba Wagi w Łomży

Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży informuje, że w zakładce "pliki do pobrania ROD Jakuba Wagi" zamieszczono Uchwały w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej oraz wodociągu w ROD im. Jakuba Wagi w Łomży. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

LINK do plików do pobrania

Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
w sprawie opłat w 2020 roku
w ROD 
im. Jakuba Wagi w Łomży

Informujemy, że uchwałą Zarządu ROD im. Jakuba Wagi w Łomży z dnia 08.07.2020 r. została ustalona opłata za działki w 2020 roku. Stawki opłat są identyczne jak w 2019 roku. Opłata za wodę i energię elektryczną według zużycia.

Informacja o wysokości opłat od poszczególnych działek znajduje się na tablicy ogłoszeń przy biurze Zarządu ROD. Informacje o wysokości opłat będą również udzielane w trakcie dyżurów członków Zarządu ROD w biurze (w okresie kwiecień - październik w środy i soboty). Opłaty należy wpłacić na konto bankowe ROD w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
 Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
w sprawie Planu Zagospodarowania
ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

Informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2020 roku otrzymaliśmy ostateczną wersję Planu Zagospodarowania ROD im. Jakuba Wagi w Łomży. Zestawienie powierzchni działek według nowych pomiarów oraz plan działek zamieszczono poniżej do pobrania w formacie pdf.

Informacje w tej sprawie można uzyskać również w czasie dyżurów członków Zarządu ROD w biurze ogrodu. Wszelkie uwagi należy zgłaszać do biura Zarządu ROD w czasie dyżurów (środa i sobota) lub telefonicznie do Prezesa Zarządu ROD dzwoniąc na nr 509-827-401.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
POBIERZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAŁEK
POBIERZ PLAN

KOMUNIKAT
z dnia 16 kwietnia 2020 roku
w sprawie godzin otwarcia biura ROD

W okresie kwiecień - październik biuro ROD będzie czynne w środy w godz. 15:0017:00 oraz soboty w godz. 10:0012:00.

Ze względu na epidemię kontakty i załatwianie spraw należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Kontakty i załatwianie spraw powinno następować w drodze telefonicznej, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

W trakcie pracy biura może w nim maksymalnie przebywać dwóch działkowców/interesantów.


W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki należy kontaktować się pod funkcjonującymi do tej pory numerami telefonów: 509 827 401 – Prezes Zarządu, 509 439 212 – Gospodarz Ogrodu oraz za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail: jakubawagi@rod.lomza.pl

Zarząd ROD

im. Jakuba Wagi w Łomży
INFORMACJA
dot. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
przy ul. Akademickiej 22 w Łomży

Informujemy, że od dnia 4 maja 2019 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Akademickiej 22 w Łomży będzie czynny w soboty od godz. 8:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:30.

W punkcie można oddać bezpłatnie następujące odpady komunalne: papier i tekturę, drewno, opakowania ze szkła, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, oleje silnikowe, farby, kleje i lepiszcza, środki ochrony roślin, odpady wielkogabarytowe (meble) i odpady remontowe oraz budowlane (gruz w niewielkich ilościach).

Wyżej wymienionych odpadów nie wrzucamy do ogrodowych pojemników na śmieci.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
OSTRZEŻENIE!
dot. objęcia przez Policję minitoringu pojemników na śmieci
znajdujących sie na terenie cmentarza


Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży informuje, że administracja cmentarza zgłosiła organom ścigania (Policji) fakt wrzucania odpadów przez działkowców do pojemników na śmieci znajdujących się na cmentarzu. Policja w tej sprawie wszczęła działania operacyjne w celu ustalenia sprawców wrzucania odpadów spoza cmentarza do pojemników na śmieci znajdujące się na cmentarzu komunalnym. Pojemniki na śmieci znajdujące się na cmentarzu zostały objęte przez Policję monitoringiem. W stosunku do osób wrzucających odpady do tych pojemników zastosowane zostaną sankcje karne.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
INFORMACJA
dot. obowiązku kompostowania odpadów pochodzenia organicznego

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD § 42  ust.3 "Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego a w szczególności pochodzące z działki części roślin" oraz § 68  ust.2 "Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się: wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych".

W związku z powyższym, wyrzucanie masy zielonej do pojemników ustawionych przy bramie na odpady komunalne jest naruszeniem prawa i grozi karami regulaminowymi.

Kontenery przeznaczone są na odpady komunalne pochodzące z działek naszego ogrodu.

Udowodnione wrzucanie masy ogrodowej (trawy, owoców, ziela, gałęzi) spowoduje udzielenie kar regulaminowych łącznie z pozbawieniem użytkownika działki.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

OGŁOSZENIE

o przeglądach gospodarczych działek.

      W dniach 20 – 31.07.2020 roku zostanie   przeprowadzony  przegląd stanu zagospodarowania działek i przyległych do nich alejek.   

       Komisje przeprowadzające przegląd sprawdzą stan zagospodarowania działek i użytkowanie ich zgodnie z Regulaminem ROD. Między innymi kontrolowane będzie:

·      Czy  na ogrodzeniach nie montuje się drutu kolczastego

·      Czy  tabliczki z numerami działek są widoczne z alejki

·      Czy drzewa i krzewy nie wystają z działek na alejki ogrodowe

·      Czy są koszone alejki przylegające do działek, do polowy alejki gdy działki przylegają po obu stronach alejki oraz na całej szerokości alejki gdy do alejki przylegają działki z jednej strony

·      Czy drzewa znajdujące są pielęgnowane  – np. czy są usuwane stare spróchniałe konary, przerastające na sąsiednie działki gałęzie, itp.

·      Czy drzewa i krzewy ozdobne ( w tym iglaki) nie przekraczają dopuszczalnej wysokość tj. 3 m

·      Czy na każdej działce urządzony jest kompostownik

       W związku z powyższym Zarząd ROD zwraca się z prośbą o obecność Państwa na działkach w trakcie przeglądu (w miarę możliwości), jak i o pilne podjęcie działań ze strony użytkowników działek aby doprowadzenie ich do stanu zgodnego z zapisami Regulaminu ROD.

                                                    Zarząd ROD

                                        im. Jakuba Wagi w Łomży


logowanie do poczty
booked.net