Komunikaty ROD "Jakuba Wagi"

<<< POWRÓT do strony głównej "Jakuba Wagi"
KLAUZULA RODO DOT. MONITORINGU WIZYJNEGO

OSTRZEŻENIE!
dot. objęcia przez Policję minitoringu pojemników na śmieci
znajdujących sie na terenie cmentarza

Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży informuje, że administracja cmentarza zgłosiła organom ścigania (Policji) fakt wrzucania odpadów przez działkowców do pojemników na śmieci znajdujących się na cmentarzu. Policja w tej sprawie wszczęła działania operacyjne w celu ustalenia sprawców wrzucania odpadów spoza cmentarza do pojemników na śmieci znajdujące się na cmentarzu komunalnym. Pojemniki na śmieci znajdujące się na cmentarzu zostały objęte przez Policję monitoringiem. W stosunku do osób wrzucających odpady do tych pojemników zastosowane zostaną sankcje karne.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
ZAPROSZENIE
NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
W DNIU 22 KWIETNIA 2023


Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży  zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2023 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Jakuba Wagi, ul. Szosa do Mężenina 9, 18-400 Łomża.

Początek obrad:
I termin godz. 10:00 

II termin godz. 10:30

Zgodnie z § 62 ust. 1  statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2022 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności za 2022 rok
9. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję  Rewizyjną  ROD  za   2022 rok   wraz  z  wnioskiem w sprawie absolutorium
10. Dyskusja
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków., przedstawienie projektów uchwał i glosowania w sprawach:
• Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2022 rok.
• Zatwierdzenie sprawozdania finansowego  za 2022 rok.
• Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 rok
12. Projekt planu pracy na 2023 rok
13. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2023 rok
14. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2023 rok przez Komisję Rewizyjną ROD
15. Dyskusja
16. Zatwierdzenie kooptacji członka do składu Zarządu ROD
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i glosowania w sprawach:
• Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2023 roku
• Uchwalenie realizacji zadania  inwestycyjno-remontowego, w tym partycypacji finansowej działkowców
• Uchwalenie zgody na zaciągnięcie pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD
• Uchwalenie planu pracy  na 2023 rok
• Uchwalenie preliminarza finansowego na 2023 rok.
• Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 12 i 13.04.2023 r. w godz. 14:00 - 17:00 w Biurze ROD im. Jakuba Wagi, Szosa do Mężenina 9, 18-400 Łomża.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
 
KOMUNIKAT
w sprawie zmiany wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej
uiszczanej w roku nabycia prawa do działki

Pod poniższym linkiem zamieszczono link do Uchwały Okręgowej Rady Podlaskiej PZD w Białymstoku z dnia 21.12.2022 r.  w sprawie zmiany wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia działki.
LINK DO UCHWAŁY
KOMUNIKAT
w sprawie zamknięcia wodociągu ogrodowego

W dniu 18 października 2022 roku ze względu na prognozowane przymrozki został zamknięty wodociąg ogrodowy, będzie on uruchomiony na wiosnę 2023 roku.

Prosimy o odkręcenie wszystkich zaworów na przyłączach wodociągowych do działek w celu uniknięcia „rozsadzenia” instalacji przez zalegającą w instalacji wodę oraz usunięcie istniejących awarii do końca marca 2023 roku (niesprawne wodomierze, przecieki na przyłączach, istniejące krany poza wodomierzami). Naprawy przyłączy należy wykonać najpóźniej do końca marca 2023 roku.

Nadmieniamy, że za niesprawne wodomierze oraz krany przed wodomierzami naliczono i będzie naliczana opłata ryczałtowa za zużycie wody tj. za 40 m3 (zgodnie z Uchwałą WZ z 2017 roku).

Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
KOMUNIKAT
w sprawie zmiany miejsca i godzin funkcjonowania biura ROD

Od dnia 31.08.2022 roku ze względu na modernizację budynku gospodarczego ROD biuro będzie funkcjonować w altance na działce nr 305 (Aleja Główna – 50m od dotychczasowego budynku biura).

Biuro ROD czynne w:
środy w godz. 15:00 - 17:00 oraz
soboty w godz. 10:00 - 12:00

W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki należy kontaktować się pod funkcjonującymi do tej pory numerami telefonów, tj. 509-827-401 – Prezes Zarządu, 509-439-212 – Gospodarz Ogrodu oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: jakubawagi@rod.lomza.pl
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
INFORMACJA FINANSOWA ZA 2021 ROK
dot. prowadzenia ROD im. Jakuba Wagi w Łomży

Zgodnie z art. 33 ust. 2-4 Ustawy o rodzinnych ogrodach działowych Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży udostęnia swoim działkowcom Informację Finansową dot. prowadzenia ROD za 2021 rok.
LINK DO INFORMACJI

KOMUNIKAT
o przeglądach gospodarczych działek

W dniach 04-09.07.2022 roku zostanie przeprowadzony przegląd stanu zagospodarowania działek i przyległych do nich alejek.


Komisje przeprowadzające przegląd sprawdzą stan zagospodarowania działek i użytkowanie ich zgodnie z Regulaminem ROD. Między innymi kontrolowane będzie:

• Czy na ogrodzeniach nie montuje się drutu kolczastego;
• Czy tabliczki z numerami działek są widoczne z alejki;
• Czy drzewa i krzewy nie wystają z działek na alejki ogrodowe;
• Czy są koszone alejki przylegające do działek, do polowy alejki gdy działki przylegają po obu stronach alejki oraz na całej szerokości alejki gdy do alejki przylegają działki z jednej strony;
• Czy drzewa znajdujące są pielęgnowane – np. czy są usuwane stare spróchniałe konary, przerastające na sąsiednie działki gałęzie, itp.;
• Czy drzewa i krzewy ozdobne (w tym iglaki) nie przekraczają dopuszczalnej wysokość tj. 3 m;

• Czy na każdej działce urządzony jest kompostownik.

W związku z powyższym Zarząd ROD zwraca się z prośbą o obecność Państwa na działkach w trakcie przeglądu (w miarę możliwości), jak i o pilne podjęcie działań ze strony użytkowników działek aby doprowadzenie ich do stanu zgodnego z zapisami Regulaminu ROD.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
KOMUNIKAT
w sprawie godzin pracy biura ROD
oraz godzin otwarcia bramy wjazdowej

Biuro ROD będzie czynne w okresie kwiecień - październik:
  • w środy w godz. 15:00 - 17:00
  • w soboty w godz. 10:00 - 12:00
W dniu 16.04.2022 r. biuro będzie nieczynne oraz nie będzie otwarta brama wjazdowa.

Brama wjazdowa będzie otwarta w okresie kwiecień - październik:
  • w środy w godz. 15:00 - 17:00
  • w soboty w godz. 10:00 - 12:00
W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki należy kontaktować się pod funkcjonującymi do tej pory numerami telefonów, tj. 509-827-401 – Prezes Zarządu, 509-439-212 – Gospodarz Ogrodu oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: jakubawagi@rod.lomza.pl
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
KOMUNIKAT
w sprawie obowiązku złożenia deklaracji
dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców informuje wszystkich działkowców o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania m.in. w budynkach i altankach działkowców znajdujących się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkanych (formularz B) oraz jej przykładowy wzór dostępna jest na naszej stronie głównej w zakładce pliki do pobrania oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego => LINK do GUNB.

Terminy złożenia deklaracji:
Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.


Deklarację należy złożyć:
- elektronicznie na stronie internetowej https://ceeb.gov.pl (konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego przez składającego deklarację);
- lub pisemnie w wersji papierowej w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względuna umiejscowienie budynku (osobiście lub listownie).

UWAGA: Złożenie deklaracji obowiązuje nie tylko Zarząd ROD ale również osobiście każdego działkowca posiadającego źródło ciepła i źródło spalania.

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie PZD => LINK


W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Zarządcą swojego ogrodu.

Z A K A Z !

Zakaz wyrzucania do pojemników na odpady komunalne odpadów w postaci śmieci biodegradowalnych/zielonych (gałęzie, liście, trawa, kwiaty).

Zgodnie z Regulaminem ROD §68 pkt. 2 działkowcom zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz niepochodzących z działek odpadów komunalnych.

Za nieprzestrzeganie powyższego działkowiec może być pozbawiony prawa do działki. Ponadto za niesegregowanie odpadów grozi nam podniesienie 2-3 krotne opłaty za wywóz pojemników na odpady komunalne( około 400 zł za pojemnik).
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
z dnia 17 czerwca 2021 roku

Informujemy, że w zakładce naszego ogrodu "pliki do pobrania" umieszczono Uchwałę Nr 31/2021 z dnia 15.06.2021 r. Zarządu ROD im. Jakuba Wagi w sprawie określenia organizacji wjazdu osób niepełnosprawnych na teren ogrodu. Poniżej link do Uchwały.

LINK DO UCHWAŁY

UWAGA!

W czasie opadów deszczu oraz do czasu gdy stan alejek będzie pozwalał na wjazd samochodem brama wjazdowa na teren ogrodu będzie zamknięta – dotyczy to również osób z niepełnosprawnością ruchową.

Przyczyną zamykania bramy w czasie opadów deszczu jest uszkadzanie przez pojazdy samochodowe sieci wodociągowej i elektrycznej znajdującej się w alejkach ogrodowych oraz niszczenie nawierzchni alejek przez pojazdy.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
o utworzeniu grupy dyskusyjnej na portalu społecznościowym Facebook
pod nazwą ROD im. Jakuba Wagi w Łomży

Informujemy, że na portalu społecznościowym Facebook została utworzona grupa dyskusyjna (forum) pod nazwą ROD im. Jakub Wagi w Łomży w celu prowadzenia konwersacji z działkowcami i sympatykami ROD oraz zamieszczania bieżących informacji dot. naszych ogrodów. Grupa dostępna jest pod poniższym linkiem.

W celu dołączenia do grupy, należy posiadać konto na FB, następnie po wyszukaniu grupy trzeba kliknąć "dołącz do grupy". Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili można grupę opuścić klikając „opuść grupę”.

Zachęcamy szczególnie naszych działowców do dołączenia do grupy na FB ROD im. Jakuba Wagi w Łomży.


LINK DO GRUPY
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
w sprawie opłat za wywóz odpadów komunalnych
obowiązujących od 1 lutego 2021 roku

W związku z zamieszczoną poniżej informacją MPGKiM zakładu budżetowego w Łomży w sprawie opłat za wywóz odpadów komunalnych informujemy, że od dnia 1 lutego 2021 roku cena za wywóz śmieci komunalnych zmieszanych zostanie podwyższona o 44% (tj. z 85 zł na 122 zł za pojemnik).

Dotychczasowy odbiór odpadów segregowanych (plastik, papier i szkło), który odbywał się bez opłaty, wyniesie 61 zł za pojemnik.


W związku z powyższym apelujemy do wszystkich działkowców o maksymalne kompostowanie odpadów oraz zgniatanie wyrzucanych odpadów takich jak plastik, papier i szkło. Należy liczyć się ze znaczną podwyżką opłat od działki za wywóz śmieci.

LINK do informacji MPGKiM
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMPOSTOWANIE JEST OBOWIĄZKOWE!

Dojrzały kompost jest najlepszym jakościowo nawozem ze wszystkich jakie są dostępne dla działkowców. 
Co kompostujemy? 
● skoszona trawa, chwasty; 
● resztki kuchenne: fusy z kawy, herbaty, skorupki jajek, obierki owoców i warzyw krajowych; 
● rozdrobnione gałęzie, trociny, sucha trawa, suche liście - są bardzo ważnym składnikiem kompostu - nie może ich zabraknąć! 
Czego nie wrzucamy do kompostu? 
● mięso, kości, owoce cytrusowe; 
● brązowe liście pomidora i ziemniaka; 
● gnijące owoce, warzywa. Raz w miesiącu przemieszaj kompost widłami - napowietrzenie przyspieszy rozkład i objętość pryzmy będzie się zmniejszać. Kompost musi być stale wilgotny - nie może przeschnąć.

OGŁOSZENIE
dot. hodowli przez niektórych działkowców kur, królików i gołębi
w ROD 
im. Jakuba Wagi w Łomży

W tygodniku KONTAKTY nr 34 z dnia 23.08.2020 r. ukazał się list działkowców naszego ogrodu w którym poruszono kwestię hodowli przez niektórych działkowców kur, królików i gołębi na swoich działkach.

Zgodnie z Uchwalą nr 15/2018 z dnia 19.04.2018 r. Zarządu ROD dopuszcza się hodowlę kur i królików na działkach w ilości maksymalnie po 5 szt. Pomieszczenia lub urządzenia do hodowli powinny stanowić integralną część altany i znajdować się minimum 3m od granicy działki. Sprawa hodowli gołębi nie została dotychczas uregulowana i leży w kompetencji walnego zebrania ROD. W 2021 roku Zarząd ROD przedstawi na walnym zebraniu rozstrzygnięcie możliwości hodowli gołębi na działkach.

Zarząd ROD zwraca się z apelem do działkowców hodujących kury i króliki o dostosowanie się do obowiązujących uregulowań w tym zakresie (odległość pomieszczeń minimum 3m od granicy działki, max. 5 szt.) oraz zachowanie odpowiednich warunków higienicznych i sanitarnych – bieżące usuwanie odchodów i składowanie w zamkniętych pojemnikach lub zakopywanie w gruncie. Hodowców gołębi prosimy o ograniczenie ilości hodowanych gołębi (lub likwidację hodowli) do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii przez walne zebranie ROD.

LINK do skanu artykułu
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
w sprawie podjętych Uchwał
dot. zasad korzystania z energii elektrycznej oraz wodociągu
w ROD 
im. Jakuba Wagi w Łomży

Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży informuje, że w zakładce "pliki do pobrania ROD Jakuba Wagi" zamieszczono Uchwały w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej oraz wodociągu w ROD im. Jakuba Wagi w Łomży. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

LINK do plików do pobrania

Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
w sprawie Planu Zagospodarowania
ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

Informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2020 roku otrzymaliśmy ostateczną wersję Planu Zagospodarowania ROD im. Jakuba Wagi w Łomży. Zestawienie powierzchni działek według nowych pomiarów oraz plan działek zamieszczono poniżej do pobrania w formacie pdf.

Informacje w tej sprawie można uzyskać również w czasie dyżurów członków Zarządu ROD w biurze ogrodu. Wszelkie uwagi należy zgłaszać do biura Zarządu ROD w czasie dyżurów (środa i sobota) lub telefonicznie do Prezesa Zarządu ROD dzwoniąc na nr 509-827-401.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
POBIERZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAŁEK
POBIERZ PLAN
INFORMACJA
dot. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
przy ul. Akademickiej 22 w Łomży

Informujemy, że od dnia 4 maja 2019 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Akademickiej 22 w Łomży będzie czynny w soboty od godz. 8:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:30.

W punkcie można oddać bezpłatnie następujące odpady komunalne: papier i tekturę, drewno, opakowania ze szkła, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, oleje silnikowe, farby, kleje i lepiszcza, środki ochrony roślin, odpady wielkogabarytowe (meble) i odpady remontowe oraz budowlane (gruz w niewielkich ilościach).

Wyżej wymienionych odpadów nie wrzucamy do ogrodowych pojemników na śmieci.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
INFORMACJA
dot. obowiązku kompostowania odpadów pochodzenia organicznego

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD § 42  ust.3 "Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego a w szczególności pochodzące z działki części roślin" oraz § 68  ust.2 "Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się: wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych".

W związku z powyższym, wyrzucanie masy zielonej do pojemników ustawionych przy bramie na odpady komunalne jest naruszeniem prawa i grozi karami regulaminowymi.

Kontenery przeznaczone są na odpady komunalne pochodzące z działek naszego ogrodu.

Udowodnione wrzucanie masy ogrodowej (trawy, owoców, ziela, gałęzi) spowoduje udzielenie kar regulaminowych łącznie z pozbawieniem użytkownika działki.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

OGŁOSZENIE

o przeglądach gospodarczych działek.

      W dniach 20 – 31.07.2020 roku zostanie   przeprowadzony  przegląd stanu zagospodarowania działek i przyległych do nich alejek.   

       Komisje przeprowadzające przegląd sprawdzą stan zagospodarowania działek i użytkowanie ich zgodnie z Regulaminem ROD. Między innymi kontrolowane będzie:

·      Czy  na ogrodzeniach nie montuje się drutu kolczastego

·      Czy  tabliczki z numerami działek są widoczne z alejki

·      Czy drzewa i krzewy nie wystają z działek na alejki ogrodowe

·      Czy są koszone alejki przylegające do działek, do polowy alejki gdy działki przylegają po obu stronach alejki oraz na całej szerokości alejki gdy do alejki przylegają działki z jednej strony

·      Czy drzewa znajdujące są pielęgnowane  – np. czy są usuwane stare spróchniałe konary, przerastające na sąsiednie działki gałęzie, itp.

·      Czy drzewa i krzewy ozdobne ( w tym iglaki) nie przekraczają dopuszczalnej wysokość tj. 3 m

·      Czy na każdej działce urządzony jest kompostownik

       W związku z powyższym Zarząd ROD zwraca się z prośbą o obecność Państwa na działkach w trakcie przeglądu (w miarę możliwości), jak i o pilne podjęcie działań ze strony użytkowników działek aby doprowadzenie ich do stanu zgodnego z zapisami Regulaminu ROD.

                                                    Zarząd ROD

                                        im. Jakuba Wagi w Łomży


logowanie do poczty
booked.net