Aktualnosci w ROD Aster

BIEŻĄCE WYDARZENIA

11 maja 2019 r. odbyło się w naszym ogrodzie Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. W oczekiwaniu na drugi termin uczestnicy zebrania zostali zapoznani z  przyjętym przez KR PZD „Otwartym programem nowoczesnego zagospodarowania i wykorzystania działek”, mającym na celu zahamowanie niekorzystnych tendencji zmierzających do wyłącznie rekreacyjnego sposobu wykorzystania działek. Omówione zostały zmiany w Regulaminie ROD oraz sprawy związane z ochroną roślin przed chorobami i szkodnikami.

Otwierając zebranie prezes Jan Płoński podziękował członkom ustępującego zarządu za  zaangażowanie w rozwiązywaniu spraw ogrodu, oraz działkowcom za współpracę z zarządem. W imieniu działkowców i zarządu podziękował kol. Michałowi Leończukowi, który ze względu na stan zdrowia przekazał swoja działkę, za wzorowe wypełnianie obowiązków na różnych stanowiskach w organach statutowych ogrodu przez ponad 30 lat i był organizatorem Społecznej Służby Instruktorskiej w ogrodzie. Uroczystą laudację od „braci działkowej” odczytał i przekazał kol. Leończukowi wiceprezes Stefan Grodzki.

Podsumowując minioną  4-cio letnią kadencję prezes Jan Płoński podkreślił, że działania Zarządu  w znacznej mierze wynikały z zadań określonych w programach KR PZD pn.: „ROD XXI wieku” i „Program Społecznego Rozwoju ROD”, mających na celu przyspieszenie technicznego rozwoju infrastruktury ogrodu.  Efekt ich realizacji to między innymi:

  • modernizacja sieci wodociągowej -  koszt inwestycji prawie 50 tys. zł. Na realizację tego przedsięwzięcia otrzymaliśmy  dotację z Okręgowego Zarządu PZD w wys. 10 tys. zł otrzymanej z OZP oraz wzięliśmy pożyczkę z funduszu zapomogowego KR PZD w wys. 30 tys. zł
  • zakup i montaż urządzeń monitoringu ogrodu
  • wymiana tablic ogłoszeniowych
  • instalacja oświetlenia bram wjazdowych
  • dostosowanie pomieszczeń biura do wymogów RODO
  • remont bramy głównej ogrodu i przyległych elementów ogrodzenia
  • przebudowa układu pomiarowego ujęcia wody

Ponadto wykonano szereg prac konserwacyjno-naprawczych na placu ogólnym, Alei Głównej,  parkingach,  i w budynkach ogrodu.

Za upowszechnianie idei otwartego ogrodu w społeczeństwie lokalnym zostaliśmy wyróżnieni pucharem prezesa Zarządu Okręgowego Podlaskiego PZD

W minionym okresie uczestniczące w konkursach okręgowych działki uzyskiwały wysokie oceny. I tak:

•    W 2015 r. działka nr 57 zajęła I miejsce w okręgu w kategorii „Wzorowa działka 2015” a działka nr 28  została wyróżniona w kategorii w kategorii  „Najpiękniejsza działka 2015 roku.

•    W 2016 r działka nr 31 zajęła II miejsce w konkursie okręgowym „najpiękniejsza działka 2016 roku, a  działka 57 zajęła 3 miejsce w kraju w konkursie miesięcznika „Działkowiec”.

•    W 2018 r działka nr 48 zwyciężyła w konkursie „ Najpiękniejsza Działka 2018 r.” a nasz ogród zajął pierwsze miejsce w konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy 2018 r.”.

Szczególnie uroczyście obchodzimy w naszym ogrodzie  Dzień Działkowca, w którym  oprócz działkowców i ich gości uczestniczą również  emeryci z Koła SEiRP i Klubu Seniora w Łomży. Szczególny charakter miały obchody Dni Działkowca w 2018 r. kiedy to w naszym ogrodzie miały miejsce okręgowe obchody tego święta.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie zaaprobowało dokumenty sprawozdawcze za 2018 r i okres kadencji oraz udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi.

W wyniku wyborów wybrano 8 -mio osobowy zarząd  ogrodu i 3 osobową komisję rewizyjną. Perezem ogrodu ponownie został Jan  Płoński

 Skład nowych organów statutowych ogrodu na pierwszej stronie naszej zakładki.


-----------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------
POZNAJMY GŁOSY NASZYCH SKRZYDLATYCH PRZYJACIÓŁ

Prezentacja .ppsx

----------------------------------------------------------------------------------

W dniu 23 lutego  br. w naszym ogrodzie przeprowadzony został  pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych przeprowadzony przez instruktorów SSI.


------------------------------------------------------------------------------------

informacje archiwalne 2018r

informacje archiwalne 2017r

informacje archiwalne 2016r

 

 
Polski Związek Działkowców
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy „ASTER” w Łomży,
 ul. Szosa do Mężenina, Adres do korespondencji:
18-400 Łomża, ul. Sadowa 2,
mail: aster@rod.lomza.pl
 NIP 718–17–49–879, Regon  007015915-39861,
 KRS  nr 0000293886Zarząd ogrodu informuje, że zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania z dnia 25.04.2015 r. , „wjazd osobowym pojazdem mechanicznym i jego garażowanie na terenie ogrodu jest dopuszczalny w  okresie wakacyjnym w godz. 22 00 – 6 00 , wyłącznie przez użytkownika działki, który w danym czasie będzie na niej przebywał. Ograniczenie nie dotyczy przypadków określonych w  § 70 Regulaminu ROD.”
W przypadku konieczności wjazdu gospodarczego (dostarczenie na działkę materiałów, których nie można przenieść),  otwarcie bramy proszę uzgadniać wcześniej z gospodarzem ogrodu.
Gospodarz ogrodu: Domalewski Piotr działka nr 16, tel.692 274 254
Prezes: Jan Płoński działka nr 106,           tel. 883 912 544
email: aster@rod.lomza.pl 
OPŁATY 2019r 
Zarząd ROD „ASTER” zwraca się do użytkowników działek naszego ogrodu z prośbą o sugestie i propozycje odnośnie zawartości naszej strony internetowej jak również innych spraw dotyczących naszego ogrodu. Uwagi prosimy kierować na adres; aster@rod.lomza.pl