Oplaty ROD "Aster"

<<< POWRÓT do strony głównej "Aster"

Opłaty należy uiszczać na konto ROD "Aster" w Banku PKO S.A. Oddział w Łomży nr:

96 1240 1532 1111 0011 0393 9233

WYLICZENIE OPŁATY OGRODOWEJ NA 2023 ROK

Stawka opłaty ogrodowej w roku 2023 ustalona jest w wysokości 0,91 zł za 1 m 2 . Jest to wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 0,13 zł, w tym 0,02 zł stanowi wzrost stawki partycypacji ogrodu w utrzymaniu struktur związkowych wyższego szczebla. Po odjęciu partycypacji w wysokości 0,12 zł za 1 m 2 ogród będzie dysponował kwotą z naliczenia wg stawki 0,79 zł za 1 m 2 . Pozostały wzrost stawki opłaty ogrodowej wynika ze wzrostu kosztów materiałów i usług.

Składniki opłaty ogrodowej na pokrycie potrzeb ogrodu.
1. 0,26 zł/1m2 działalność statutowa
2. 0,16 zł/1m2 zużycie materiałów i energii
3. 0,17 zł/1m2 usługi obce
4. 0,14 zł/1m2 wynagrodzenia
5. 0,06 zł/1m2 pozostałe koszty administracyjne
----------------------------------
Razem 0,79 zł/1m2

Składka na koszty zbiórki i wywozu odpadów wynosiła w 2022 roku 71 zł od każdej działki. Wystarczyła na opłatę faktur za odbiór śmieci z ogrodu i pokrycie niedopłaty z ubiegłego roku. Pozostała nadpłata w wysokości 497,51 zł, która została uwzględniona przy wyliczeniu składki na rok bieżący. W cenniku ZOM ujęta jest podwyżka kosztu transportu kontenera o pojemności 7 m 3 , z którego korzystamy przy wywozie odpadów zielonych.

Stawka opłaty za wywóz śmieci po uwzględnieniu tej podwyżki i nadpłaty ustalona została w wysokości 60 zł od działki.

Opłata energetyczna ustalona została w wysokości 15 zł od działki podłączonej do sieci energetycznej. W roku ubiegłym wynosiła 10 zł od działki i nie wystarczyła na pokrycie strat przesyłowych. Powstała niedopłata w wysokości 266,81zł, która została uwzględniona przy wyliczaniu składki na rok bieżący. W wysokości opłaty uwzględniono też przewidywany wzrost stawki za zużycie energii.

Wyliczenie opłaty ogrodowej na 2023 rok /działka 300m2/
1. Składka podstawowa 0,91 zł/1m2 x 300=273 zł
2. Opłata śmieciowa 60 zł
3. Składka członkowska PZD 6 zł
4. Opłata energetyczna 15 zł
----------------------------------
Razem 354 zł

Wszystkie składniki opłaty ogrodowej zostały uchwalone na walnym zebraniu członków PZD ROD „Aster” w dniu 29 kwietnia 2023 roku. Działkowcy otrzymali indywidualne wyliczenia opłaty, uwzględniające również opłatę za zużycie energii elektrycznej.

Ustalony termin wniesienia opłat to 30 czerwiec 2023 roku.

Przelewu należy dokonać na konto nr 96 1240 1532 1111 0011 0393 9233 w banku PKO S.A.

Łomża, dn. 26.05.2023 r. 
Prezes Zarządu ROD "Aster"
J. Płoński
 


logowanie do poczty
booked.net