Aktualnosci w ROD Wiarus

Zarząd ROD ,,WIARUS” zaprasza wszystkich działkowców na coroczne

Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 21.04.2018r. (sobota) o godzinie  I termin- 11:00 lub w II terminie – 11:30

w Klubie Garnizonowym przy Jednostce Wojskowej. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd ROD,,WIARUS” prosi o nie wjeżdżanie samochodami na alejki w okresie Wiosennym


KONTENERY SĄ PRZEZNACZONE NA ODPADY KOMUNALNE POCHODZĄCE Z DZIAŁEK NASZEGO OGRODU


Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD § 42  ust.3

,,Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego a w szczególności pochodzące z działki części roślin”
oraz § 68  ust.2
,,Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:
wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych”
W związku z tym, wyrzucanie masy zielonej do pojemników ustawionych przy bramie na odpady komunalne jest naruszeniem prawa i grozi karami regulaminowymi.
KONTENERY SĄ PRZEZNACZONE NA ODPADY KOMUNALNE POCHODZĄCE Z DZIAŁEK NASZEGO OGRODU.
Udowodnione wrzucanie masy ogrodowej (trawy, owoców, ziela, gałęzi) spowoduje udzielenie kar regulaminowych łącznie z pozbawieniem użytkownika działki.

Opłaty

Ogloszenia działkowców

zgodnie z Uchwałami Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 20.04.2017 r. wynoszą:

Składka członkowska               – 6 zł
Opłata na rzecz ogrodu            – 0,50 gr/m 2
Opłata stała na wodę               – 20 zł
Opłata ogrodowa /inwestycje   – 20 zł
Opłata energetyczna                – 20 zł

Przykładowa opłata za działkę 363 m 2  wynosi w 2017 r:

Składka członkowska – 6 zł
Opłata na rzecz ogrodu – 0,50 gr/363m 2 = 181,50 zł
Opłata ogrodowa (inwestycje)  = 20 zł
Opłata za zużytą wodę za 2016 r. = ilość zużytej wody (3,07 zł za 1m³ wody )
Opłata stała na wodę  – 20 zł
Opłata energetyczna   – 20 zł

Za nieterminowość opłaty za 2016 r. naliczone są ustawowe odsetki.
Doliczona opłata zaległa za zużytą energię
Opłaty wnosimy w terminie do 31 maja każdego roku na konto:
Polski Związek Działkowców
ROD ,,WIARUS”
18-400 Łomża, ul. Przykoszarowa
BS ŁOMŻA 14 8757 0001 0000 2046 2000 0010
Proszę o podanie nr działki
Prosimy o terminowe uiszczanie opłat
Opłata za energię za 1 KW wynosi na 2017 r 0,60 gr.

Zgodnie z Uchwałą  nr 7/2016 z Walnego zebrania z dnia 21.04.2016 r. każdy działkowiec posiadający energię elektryczną na swojej działce zobowiązany jest do opłaty na modernizację sieci energetycznej. Opłata na 2017 r. wynosi 150 zł na rachunek bankowy ROD.

Sprzedam prawo do działki nr 40 wraz z jej wyposażeniem.

tel. kontaktowy 86 218 97 48

--------------------------------------------------------------------------------------------

Sprzedam prawo do działki nr 7 wraz z jej wyposażeniem.

tel. kontaktowy 600 657 654

--------------------------------------------------------------------------------------------


 

UWAGA

Zarząd ROD „WIARUS” prosi o  zwrócenie uwagi na obce osoby kręcące się po terenie ogrodu i zgłaszanie kradzieży pod nr 112 lub 997.