Grobla

Historia ROD „Grobla” w Łomży

W 1981 r. 2500 łomżyńskich rodzin oczekiwało na przydział działki, ale brak było terenów pod ogrody. Problemem tym zajął się I Wojewódzki Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców. Obecny na Zjeździe Wicewojewoda Zdzisław Truszkowski ustosunkował się do wielu głosów dotyczących rozwoju ogrodnictwa działkowego oraz przedstawił stanowisko władz wojewódzkich i miasta Łomży odnośnie realizacji programu tzw. „pulwy”. Teren ten był niezagospodarowany, torfowy i podmokły. W programie tym za­planowano wydzielenie obszaru o powierzchni 106 ha na ogrody działkowe. 
W 1986 roku przystąpiono do realizacji melioracyjnych zadań inwes­tycyjnych terenu na obiekcie „pulwy”. Z powodu braku funduszy prace odkładano na  dalsze lata, a ostatecznie zrezygnowano z wykonania wałów ochron­nych zabezpieczających przed wylewem rzeki Narew oraz z przepompowni. Ze względu na niezrealizowanie w całości programu inwestycyj­nego, teren pod ogrodem działkowym jest narażony na zalewanie przez wodę z rzeki Narew. Termin ostatecznego przekazania gruntów przez miasto Łomża wielokrotnie odkładano. Dzięki dużemu zaangażowaniu Prezesa Wojewódzkiego Zarządu PZD mgr Mieczysława Górskiego w dniu 3.09.1991r została podpisana umowa o przekazanie przez Miasto Łomża gruntu o powierzchni 40,2593 ha dla WZ PZD. Prezydium WZ PZD powołało z kandydatów chętnych na działki Społeczny Komitet Organizacyjny, w celu organizacji ogrodu oraz przygotowania walnego zebrania i wyboru władz ogrodu. Po dokonaniu podziału ogrodu na działki oraz przydziału działek poprzez losowanie w dniu 25.01.1992 r., zorganizowano 1-wsze zebranie, na którym wręczono decyzje o przydzieleniu działek. Dokonano również wyboru władz statutowych ogrodu. 

Pierwszy Zarząd POD „Grobla”:

Prezes:

Sadowski Stanisław

Wiceprezesi:   Marian Kosakowski
Żynda Andrzej
Sekretarz: Cieślik Halina
Gospodarz: Kalinowski Kazimierz
Członkowie: Bagiński Jan Eugeniusz, Blacha Jerzy, Boryszewski Jerzy, Górecka Teresa, Krzewski Henryk, Milewska Dorota,Olszewski Andrzej, Paliński Waldemar, Rewucki Ryszard, Sulimierski Stanisław, Wszeborowski Antoni, Wykowski Jan
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący - Bacharz Bogusław, Członkowie: Gobiecka Teresa, Maciorowska Krystyna, Skrodzki Andrzej, Szablak Stanisław, Zysk Stanisław
Komisja Rozjemcza: Przewodniczący - Sarnowski Wojciech, Z-ca Przewodniczącego - Jankowski Stanisław, Członkowie: Archacka Irena, Drozdowska Teresa, Krzynówek Andrzej Stanulewicz Władysław, Wieczorek Helena

W składzie Zarządu zaszły zmiany, których przyczyną była trudna i uciążliwa praca w nowo założonym ogrodzie. W czerwcu 1992 r. Sadowski Stanisław zrezygnował z funkcji Prezesa, a na jego miejsce wybrano Żyndę Andrzeja. W m-cu listopadzie z funkcji Prezesa zrezygnował Andrzej Żynda.

Zarząd ogrodu na posiedzeniu w dniu 22.11.1992 r. wybiera spośród swoich członków na Prezesa POD Ryszarda Rewuckiego. W pierwszym roku uprawy na ogrodzie, działkowcy osiągnęli wysokie plony i byli z nich bardzo zadowoleni. W ciągu 1992 roku wybudowano 78 altan. Pewne zniechęcenie działkowców do ogrodu nastąpiło wiosną 1993 r. Bezpośrednim powodem tego był fakt wystąpienia wody z koryta rzeki Narew i zalanie działek na ogrodzie. Było to skutkiem wspomnianego już braku obwałowania od strony rzeki.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządem Miasta a Wojewódzkim Zarządem PZD teren przekazany, a nie zagospodarowany w ciągu pół roku miał być zwrócony Urzędowi Miasta. W związku z tym, że w wyznaczonym terminie nie zagospodarowano całości przekazanych gruntów o obszarze 21,9 ha Wojewódzki Zarząd PZD pismem z dnia 23.07.1992 r. przekazał je we władanie Prezydentowi Miasta Łomży.Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców  dnia 29.09.1996  Uchwałą nr 26/96 nadaje POD „GROBLA” w Łomży status Ogrodu Podmiejskiego.

Dnia 26.07.2001 r. Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Białymstoku uchwałą nr 32/2001 zmienia powierzchnię użytkową naszego ogrodu. Związane jest  to  z dużą ilością działek niezagospodarowanych  na terenie zalewowym. W użytkowaniu naszego ogrodu pozostaje obszar  18,3344 ha w tym 400 działek o łącznej powierzchni - 15,1910 ha oraz tereny ogólnego użytku -1,9817 ha i rowy -1,1617 haOd 2005r. z mocy  Ustawy jesteśmy Rodzinnym Ogrodem Działkowym „Grobla” w Łomży.

Skład obecnego Zarządu ROD „GROBLA”:

Brygida Kościukiewicz        Prezes  537 000 964
Daniel Greloch       Wiceprezes      
Marianna Ciszewska
Sekretarz  
Jan Dzbeński
Skarbnik  
Jan Dzierzgowski
Członek Zarządu    

Komisja Rewizyjna:

Tadeusz Lemański                Przewodniczący
Gospodarz ogrodu: Ogród nie ma Gospodarza    

logowanie do poczty
booked.net