Aster

HISTORIA  RODZINNEGO  OGRODU  DZIAŁKOWEGO ASTER

Ogród „ ASTER " powstał w 1981r. i był wówczas jednym z najmłodszych ogrodów w nowo utworzonym województwie łomżyńskim.

Organizatorem ogrodu była ówczesna Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Łomży a głównym inspiratorem tego przedsięwzięcia jej Komendant płk mgr Stefan Sokołowski.

W dniu 6 lipca 1981 r. KWMO skierowała wniosek do Głównego Architekta Wojewódzkiego o wydanie decyzji o miejscu i realizacji ogrodów działkowych, wskazując lokalizację ogrodu we wsi Zawady gmina Łomża, na terenie dawnych fortów.

Po uzyskaniu decyzji w w/w sprawie, wystąpiono z wnioskiem do Naczelnika Gminy Łomża o przekazanie powyższej nieruchomości, tj. działki oznaczonej numerem 137, o powierzchni 4,72 ha, będącej w użytkowaniu Gminy Łomża.

Całkowita powierzchnia ogrodu wynosi 4,72 ha. Teren podzielono na 123 działki w tym 122 o powierzchni 300m2. i  jedna 200 m2.

Kilka słów historii o terenie na którym zlokalizowany jest ogród.

W latach 1902 - 1908 tj. w czasie gdy Łomża była gubernią  w zaborze rosyjskim, na tym terenie, decyzją władz carskich wykonano wojskowe umocnienia polowe. Stanowiły one fragment fortyfikacji Łomży. Od tego czasu skrawek tej ziemi bywał obficie zraszany żołnierską krwią. W I wojnie światowej zmagały się tu armie niemiecka i rosyjska. W 1939 r. krwawił tu żołnierz polski broniący Ojczyzny przed hitlerowską nawałą. Również w 1944 r. toczyły się tu walki z okupantem. Jest to zatem miejsce smutne i tragiczne,  które po 1945 r. pozostawiono przypadkowemu losowi. Powstało tu „dzikie wysypisko" a dosadniej, zwałowisko wszelkich odpadów, nieczystości i gruzu. Ziemia była kompletnie zdewastowana  i zarośnięta chwastami. Na terenie gdzie znajdują się działki zalegała prawie metrowa warstwa stłuczki szklanej, pochodzącej prawdopodobnie z miejscowego browaru. Było koszmarnie.

Po załatwieniu wszystkich spraw formalnych związanych z przyjęciem terenu pod ogród działkowy, w 1981 r. zorganizowano pierwsze zebranie, na którym wybrano Zarząd i komisje statutowe. Na prezesa wybrano Sergiusza Zielenkiewicza.

Przed Zarządem stanęły ogromne zadania jak: rekultywacja gruntu, ogrodzenie terenu działkowego, przygotowanie go do upraw, zabezpieczenie w wodę i przeszkolenie działkowców.

W 1982 zakończono niwelowanie terenu (zasypano rowy, częściowo utwardzono drogę dojazdową), wywiercono studnię głębinową, wykonano sieć wodociągową, zakupiono hydrofor o poj. 4 m3 i postawiono budynek hydroforni, do którego doprowadzono energię elektryczną kablem podziemnym o długości ponad 300 m.  Wykonano również ogrodzenie o długości 980 mb z siatki metalowej o wysokości 150 cm  na słupkach metalowych.  W tej kadencji zarządu utwardzono również drogę dojazdową, drogi wewnętrzne, nawieziono działki ziemią uprawną, wykonano tablice ogłoszeń.

Na kolejnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym odbytym 13 marca 1984 r.  wybrano nowy Zarząd ogrodu. Prezesem został Tadeusz Sadowski.

Nowy Zarząd miał jeszcze sporo pracy zarówno w sprawach gospodarczych jak i organizacyjnych. Utwardzono parking samochodowy, wydzielono teren na plac zabaw.

W 1986 r. nastąpiła zmiana w składzie Zarządu. Prezesem został  Eugeniusz Trusewicz.   W tym roku na wniosek  zarządu ogrodu uruchomione zostały dodatkowe kursy autobusów ZMK na trasie Łomża- Zawady, co ułatwiło działkowcom dojazd do ogrodu.

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dn. 22.04.1988 r. wybrano nowe władze ogrodu powierzając w dalszym ciągu funkcję  prezesa  Eugeniuszowi  Trusewiczowi.

W tej kadencji Zarząd ogrodu podejmował dalsze zadania by usprawnić pracę w ogrodzie i pomagać działkowcom. M. in. zakupiono barakowóz o pow. 12 m2 z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarczo - biurowe.

W 1990 r. KWMO protokołem zdawczo odbiorczym, nieruchomość z urządzonym ogrodem działkowym "Aster", przekazała w administrowanie PZD w Łomży. Protokół przyjęcia podpisał Prezes Wojewódzkiego Zarządu PZD  - Mieczysław Górski.

Kolejne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbyło się  7.04.1992r. kierowanie Zarządem ogrodu powierzyło  Ryszardowi  Zielińskiemu. Na zebraniu tym ustalono dodatkową opłatę, po 100 tys. zł., z wyłącznym przeznaczeniem na remont hydroforni i ewentualne awarie pompy głębinowej oraz malowanie siatki i bram ogrodzenia. Za zebrane pieniądze zakupiono  i zainstalowano pompę głębinową, wykonano operat wodny oraz uzyskano zezwolenie Wydziału Ochrony Środowiska na pobór wody. Uzyskano również zezwolenie Rejonu Energetycznego na zwiększony pobór mocy do celów elektryfikacji altanek. Wszyscy działkowcy zostali przeszkoleni zgodnie z regulaminem. W ogrodzie powołana została społeczna służba instruktorska pod kierownictwem Michała Leończuka.

W 1993 r. z dodatkowych składek działkowców ułożony został podziemny kabel energetyczny na alejkach ogrodu długości ok.1200 m, pozwalający doprowadzić prąd do altanek na działkach.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w 1996 r. wybrało kolejny zarząd ogrodu, którego prezesem został Jerzy Wdziękoński. Tego roku 11 marca Urząd Rejonowy w Łomży na wniosek KWMO, decyzją nr GG. 7224-97/8296 stwierdził wygaśnięcie zarządu KWMO i orzekł przekazanie POD „ ASTER " Polskiemu Związkowi Działkowców. Aktem notarialnym nr 668/99, Kierownik Rejonowego Urzędu w imieniu Skarbu Państwa działkę o pow. 4,7141 ha przekazała nieodpłatnie w wieczyste użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców z siedzibą w Warszawie na 99 lat tj. do 2095 r., z przeznaczeniem na ogrody działkowe.

Modernizacja ogrodu i zagospodarowywanie działek postępowało cały czas sukcesywnie. W 1996 r. nadano nazwy poszczególnym alejkom. Na Alei Głównej zainstalowano 2 słupy oświetleniowe, na placu ogólnym ogrodu postawiono tablicę do koszykówki. Przegląd ogrodu w tym roku wykazał, że na 102 działkach postawione były altanki, 49 tuneli foliowych i 1 szklarnia.

W 1997 r. ogród przejął działkę nr 123, której użytkownik zrezygnował z jej uprawy, z przeznaczeniem na powiększenie parkingu i magazyn. W 1998 r. rozpoczęto budowę magazynu oraz sanitariatów z szambem i bieżącą wodą. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w ramach prac społecznych działkowcy wykonali 72,4 % wartości prac, stanowiących ogólną wartość robocizny. Staraniem działkowców 47,85 % wartości materiałów na całość przedsięwzięcia pozyskano od sponsorów. W realizacji tego zadania inwestycyjnego duża jest zasługa ówczesnego członka Zarządu ogrodu kolegi Michała Leończuka, który kierował całością przedsięwzięcia ,będąc również jednym z jego wykonawców. Na uznanie zasługują również koledzy działkowcy Zdzisław Kalinowski i Henryk Karwowski, którzy własnym sprzętem wykonali wszystkie prace spawalnicze wykonując m. in. drzwi metalowe do magazynu.  W tej kadencji Zarządu w 1999 r. zakupiono nową, wydajniejszą pompę głębinową, pozyskując na ten cel dotację z Krajowej Rady PZD w wys. 2000zł.  Uporządkowano dokumentację ogrodu, powodując uregulowanie zgodnej z przepisami związkowymi sprawy przydziału działek ich użytkownikom.

Kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w 2001 r. powołało zarząd ogrodu, powierzając funkcję prezesa ponownie Jerzemu Wdziękońskiemu.

W okresie trwania kadencji tego Zarządu wykonano m.in. : naprawę elewacji hydroforni -2001 r.; wybudowano WC na parkingu od strony zachodniej ogrodu -2002 r.; wykonano system wietrzenia hydroforni, wymieniono 8 skrzynek rozdzielczych do elektryfikacji altanek  - 2004 r.; wykonano plac zabaw dla dzieci, rozpoczęto remont budynku administracyjnego realizując jego I etap tj. naprawę dachu.

Na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 25 marca 2006r. na prezesa Zarządu ogrodu został wybrany Stefan Grodzki.

Z ważniejszych przedsięwzięć realizowanych w tej kadencji to dokończenie  remontu  budynku  administracyjnego ;

II etap - wymiana podłogi i położenie płyt kartonowo-gipsowych na suficie i ścianach ( 2006 r.),

III etap - wykonanie drewnianej elewacji, zamocowanie rynien, wykonanie klombu i obramówki z drobnego kamienia przy budynku (2007 r.)

Na realizację tego zadania w 2007 r. ogród uzyskał dotację z Krajowe Rady PZD w wys. 2 000 zł.

W 2006 r.  ogród nasz wziął udział w Konkursie Okręgowym „Rodzinny Ogród 2006" zajmując 3 miejsce. Powtórzyliśmy ten wynik w 2008 r., natomiast  w  2009r. zajęliśmy II miejsce w Okręgu Podlaskim.

W dniu 25 września 2007 roku na  Zjeździe Delegatów PZD Okręgu Podlaskiego, delegaci z naszego ogrodu weszli w skład okręgowych struktur PZD,  tj. Michał Leończuk został członkiem Okręgowego Zarządu,  a Stefan Grodzki – członkiem Okręgowej Komisji Rozjemczej.

17 kwietnia 2010 roku odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo wyborcze. Prezesem wybrany został ponownie Stefan Grodzki. Z istotnych przedsięwzięć realizowanych w tej kadencji to budowa dwóch wiat ogrodowych z podłożem wyłożonym kostką brukową, wyrównanie nawierzchni parkingu od strony wschodniej oraz zaproszenie ogrodów działkowych z tereny miasta Łomży do utworzenia wspólnej strony internetowej.

Od szeregu lat rokrocznie  na  ogrodzie  obchodzimy    uroczyście Dzień Działkowca. Szczególny charakter nadano obchodom z okazji  20  i  25  lecia istnienia ogrodu. Gościliśmy wtedy kandydatów na posłów do Sejmu RP, do władz samorządowych oraz przedstawicieli samorządu lokalnego i kierownictwo miejscowej  jednostki Policji. Ich udział obrazuje dokumentacja audiowizualna i fotograficzna w prowadzonej  kronice ogrodowej.

28 sierpnia 2010 r. również jak co roku obchodziliśmy Dnia Działkowca, na który licznie przybyli nasi  działkowicze , wielu z rodzinami i zaproszonymi gośćmi, w tym znaczącą grupę stanowiły dzieci i młodzież szkolna. W obchodach wziął udział Pan Jacek Piorunek – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Pan Mieczysław  Górski, Wiceprezes Okręgowego Zarządu  Podlaskiego Polskiego Związku Działkowców.

Obchody te były dla nas szczególne, ponieważ w tym roku zajęliśmy I miejsce w konkursie okręgowym pn. „Rodzinny Ogród 2010”.  W czasie obchodów, oprócz oficjalnych wystąpień zaproszonych gości wręczono, działkowcom dyplomy i podziękowania za najlepiej utrzymane działki i pracę społeczną.

Po części oficjalnej wreszcie nadszedł czas na ognisko,  pieczenie kiełbasek, grochówkę, biesiadę i zabawę taneczną.

Dla dzieci i młodzieży szkolnej przygotowano szereg zabaw, konkursów i zawodów sportowych, które profesjonalnie prowadzili nasi działkowcy – pedagodzy,  Państwo Zalewscy i Gronostajscy. Wszyscy uczestnicy tych zawodów i konkursów zostali uhonorowani nagrodami, których fundatorami byli Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży.

Obchody Dnia Działkowca na ogrodzie są doskonałą okazją do integracji naszego środowiska działkowców i ich rodzin oraz dzieci i młodzieży nie tylko z Łomży.

Jest  to również przykład na to, że dzięki współpracy, życzliwości i wzajemnej pomocy można ciekawie i pożytecznie spędzić czas oraz propagować ideę ogrodów działkowych w społeczeństwie.

Ostatnie lata były dla działkowców okresem permanentnej walki o utrzymanie naszych ogrodów i praw, które gwarantuje nam ustawa o ROD z lipca 2005 r. Działkowcy pamiętają różne projekty ustaw, które przede wszystkim zakładały uchylenie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i likwidację Polskiego Związku Działkowców. W międzyczasie próbowano uprzykrzyć nam życie wprowadzając w tzw. specustawie drogowej możliwość likwidacji ogrodów bez żadnych odszkodowań czy też nowelizując ustawę Prawo Budowlane (obowiązek zgłaszania budowy altany organom samorządu terytorialnego). Dzięki działaniom podejmowanym przez Krajową Radę PZD oraz licznym protestom działkowców z całego kraju, w czym nasz ogród ma też swój udział, korzystne dla działkowców uregulowania prawne zostały zachowane, a szkodliwy dla nas projekt ustawy o ogrodach działkowych został ostatecznie przez Sejm odrzucony w pierwszym czytaniu. Dużą rolę w obronie ustawy odegrał I Kongres PZD, który odbył się 14 lipca 2009 r., w którym uczestniczyli również przedstawiciele naszego ogrodu. Niestety nie jest to koniec naszych kłopotów. 22 lutego 2010 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją 6-ciu artykułów naszej ustawy. Spowodowało to masowe protesty działkowców z całego kraju, w tym również z naszego ogrodu. Jaka była reakcja. Otóż  6 września 2010 r. tenże I Prezes SN, przed końcem swojej kadencji wniósł o uznanie całej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych za niezgodną z Konstytucją.

Wobec tych i innych prób „zamachów” na Ustawę o ROD, działkowcy naszego ogrodu wielokrotne wyrażali swój sprzeciw w przyjmowanych stanowiskach Walnych Zebrań, wystąpieniach organów statutowych ogrodu oraz indywidualnych działkowców,  kierowanych na ręce klubów parlamentarnych, osób i instytucji Państwa których decyzje  mają istotne znaczenie dla ogrodnictwa działkowego w naszym kraju.

W bieżącym roku obchodzimy 30-lecie istnienia naszego ogrodu. Jest to również 30-lecie Polskiego Związku Działkowców. Rocznice te chcemy uczcić podczas organizowanego tradycyjne na naszym ogrodzie Dnia Działkowca.

Jak  zawsze  liczymy  na  aktywny  udział  wszystkich  działkowców z naszego  ogrodu w  tej  imprezie,  na  którą  już teraz serdecznie zapraszamy.

Historia ogrodu trwa nadal.