Komunikaty ROD "Grobla"

<<< POWRÓT do strony głównej "Grobla"


INFORMACJA
dot. spotkania z Prezydentem M. Łomży
w sprawie doprowadzenia energii elektrycznej
do ROD "Grobla" w Łomży

W dniu 13 kwietnia br. w łomżyńskim ratuszu odbyło się spotkanie robocze aktywu działkowego z Prezydentem M. Łomży Mariuszem Chrzanowskim. W rozmowach ze strony Polskiego Związku Działkowców uczestniczyli prezesi i członkowie zarządów wszystkich łomżyńskich ogrodów działkowych na czele z wiceprezesem Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD Zofią Chmielak.

Podczas spotkania poruszony został m.in. temat doprowadzenia energii  elektrycznej do ROD "Grobla" w Łomży. Więcej informacji w artykule pod poniższym linkiem.

LINK DO ARTUKUŁU

INFORMACJA
dot. godzin otwarcia bram w ROD "Grobla"

Zarząd ROD "Grobla" informuje, że bramy do ogrodów otwierane są od 1 kwietnia do 31 października każdego roku wg następującego harmonogramu:

Środy 8:00 - 18:00
Soboty 8:00 - 18:00
1 i 3 Maja 8:00 - 18:00
15 Sierpnia  8:00 - 18:00

Otwarcie bramy w inne dni niż wyznaczone po kontakcie telefonicznym z gospodarzem ogrodu dzień wcześniej - tel. 537-000-694

UWAGA! W porze deszczowej i dzień po opadach oraz w okresie zimowym , tj.
od 1 listopada do 31 marca ogród nie ma gospodarza, w związku z tym telefon jest nieaktywny, a bramy zamknięte.


Kontakt z Prezesem ROD "Grobla"
od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-18:00
Prezes - Brygida Kościukiewicz         537 000 964       grobla@rod.lomza.pl
 
Kontakt z gospodarzem ogrodu
 537-000-694   

INFORMACJA
w sprawie zmiany rachunku bankowego
oraz opłat za użytkowanie działek w ROD "Grobla"

Zarząd ROD "Grobla" informuje, że od 1 stycznia 2021 roku nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego na:
70 1240 1532 1111 0011 0276 5613

Obecny (stary rachunek) zostanie zamknięty dnia 31 grudnia 2020 roku. Aktualne opłaty za użytkowanie działek zamieszczono w zakładce strony głównej ROD "Grobla" -
 Opłaty ROD "Grobla".

Zarząd ROD "Grobla"
 
INFORMACJA RODO

Szanowni Działkowcy!

Zarząd ROD im. „GROBLA" W Łomży podaje do wiadomości, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym RODO. To rozporządzenie definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przez każdy podmiot je przetwarzający.

W celu przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych (dalej „dane“) w związku z posiadaniem prawa do działki w ROD potwierdzonym przez Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe (PZD) lub członkostwem w PZD, zawiadamiamy, że administratorem danych jest PZD, w którego imieniu obowiązki dotyczące tych danych realizuje zarząd ROD.

Jeżeli dane są przetwarzane w innej jednostce PZD, np. okręgu tub jednostce krajowej, obowiązki z tym związane realizuje okręgowy zarząd lub Krajowy Zarząd PZD (ich adresy są dostępne na http://www.pzd.pl zakładka „ Kontakt”).

Celem przetwarzania danych jest realizacja umowy dzierżawy działkowej ( dalej „umowa” ) i prowadzenie ROD; w przypadku członków PZD, również realizacja stosunku członkostwa w PZD (dalej „członkostwo”).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.4 lit. b), c), d) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z realizacją umowy, względnie członkostwa.

Prawnie uzasadniony interes PZD wynika z konieczności realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy lub członkostwa. Odbiorcą danych mogą być podmioty, z których usług PZD korzysta przy prowadzeniu ROD, realizacji obowiązków ustawowych i statutowych, realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy, lub wobec których obowiązek udostępnienia wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

Okres przechowywania danych działkowca/członka wynosi 6 lat od zakończenia stosunku wynikającego z umowy/członkostwa. W zakresie imienia i nazwiska oraz nr działki dane są przechowywane bezterminowo. PZD zobowiązany jest realizować wobec działkowca prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia.

Działkowiec może wnieść skargę na niezgodność przetwarzania jego danych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PZD nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie uzyskanych danych, w tym tzw. profilowania.

Dane działkowca pozyskane w związku nabyciem prawa do działki lub członkostwa, takie jak: imię i nazwisko, PESEL, dane adresowe, nr i powierzchnia działki rodzinnej, informacje finansowe związane z umową, są konieczne m.in. do realizacji umowy i prowadzenia ROD, względnie realizacji obowiązków statutowych.

Dlatego ich przekazanie było i jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych byłaby odmowa odpowiednio: zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki; zawarcia umowy; nadania członkostwa. Z wyrazami szacunku Zarząd ROD "GROBLA" w Łomży.


logowanie do poczty
booked.net